ŠTATÚT ČLENSTVA V "KLUBE NONSTOP ŠANCA"

​1. Organizátor
• Organizátorom sú spoločnosti ITV Production s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 28541/B, IČO: 35 855 134 a spoločnosť INTERACTIV.ME,s.r.o. 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 40191/B, IČO: 36 292 052 (ďalej len "Organizátor").
• Technickým správcom systému je spoločnosť MegaVox, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22840/B (ďalej len "Správca systému").

2. Podmienky členstva
• Členom Klubu NONSTOP ŠANCA (ďalej len „Klub“) sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony s adresou na doručovanie na území SR, ktorá je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom spoločností Orange, Telekom SK alebo O2, ktorá splní podmienky účasti v Klube NONSTOP ŠANCA (ďalej len „člen“). Účasť osôb mladších ako 18 rokov nie je prípustná.
• Každý, kto sa stane účastníkom vybraných interaktívnych súťaží, má viac ako 18 rokov a uskutočnil telefonát z čísla operátora spoločnosti Orange, Telekom SK alebo O2 (aj v prípade, že sa nedovolal do štúdia), automaticky získava členstvo v Klube NONSTOP ŠANCA. O tejto skutočnosti bude účastník informovaný prostredníctvom bezplatnej SMS správy, ktorá mu bude zaslaná najneskôr do 48 hodín a ktorou bude informovaný o výhodách členstva v Klube a ako je možné (ak účastník chce) členstvo ukončiť.
• Za každú účasť je účastníkovi pripísaný 1 bodov. O výhodách členstva bude Organizátor informovať každý mesiac prostredníctvom svojej webovej stránky www.nonstopsanca.sk.
• Doba aktívneho členstva v Klube od vstupu člena do Klubu až po zaslanie obnovovacej SMS (prvých 30 dní) je zdarma. Vstupom sa v tomto prípade rozumie upload prvého výskytu telefónneho čísla z databázy Organizátora.
• Členstvo v klube je obnovované po 30 dňoch od aktivácie a to zaslaním tarifikovanej MT SMS (1,6 €) užívateľovi. Pred odoslaním SMS o obnovení členstva sa u aktuálneho operátora pre mobilné číslo zistí, či dané číslo má dostatočný kredit pre úhradu SMS správy. Nedostatočný kredit znamená automatické ukončenie členstva v Klube. Účastník stráca nárok na akúkoľvek výhodu spojenú s členstvom v klube ako aj na ceny a jeho bodové konto sa vynuluje. Členstvo účastníka môže byť obnovené zaslaním SMS v tvare SANCA na číslo 7503.
• Člen môže ukončiť členstvo zaslaním SMS správy s príkazom KONIEC na číslo 7503. Ukončením členstva v KLUBE sa účastníkovi maže doterajší stav konta a pri obnove členstva člen začína s nulovým stavom bodov.
• Každý člen Klubu má možnosť získať každý mesiac v losovaní ceny. Počet ako aj výška jednotlivých cien je zverejnená na www.nonstopsanca.sk.
• Losovanie cien sa koná vždy raz mesačne spravidla poslednú nedeľu v mesiaci o 7:00 hod. z tých účastníkov, ktorí sú v čase losovania evidovaní ako aktívni členovia Klubu. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a budú vyzvaní na zodpovedanie jednoduchej otázky, alebo preukázanie zručnosti. Ak sa nepodarí vylosovaného člena Klubu skontaktovať ani po treťom zvonení, vylosovaný člen Klubu stráca možnosť hrať o ceny. Organizátor si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z. neudelení výhry alebo vylosovaní náhradníka.
• Organizátor zabezpečí doručenie výhry výhercovi a hradí všetky náklady súvisiace s doručením výhry. Výhry budú doručené spravidla do 60 pracovných dní odo dňa výhry. Výherca je povinný Organizátorovi poskytnúť údaje nutné na zaslanie výhry, ktoré musia byť rovnaké ako pri ostatných súťažiach.

3. Práva a povinnosti Organizátora
• Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá účasti v Klube vrátane doby jej platnosti. Organizátor je oprávnený použiť počas trvania Klubu NONSTOP ŠANCA ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu členovia získať špeciálne výhody. Výhry, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane Organizátora (v prípade, kedy nebude možné výhercu kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu) prepadajú v prospech Organizátora.
• Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane tretej strany.
• SMS správy možno posielať len zo štandardných telefónnych čísiel, ktoré možno identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán budú vylúčené.
• Pri prijatých SMS správach je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia, obsah došlej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce na určenie výhercov a vyriešenie reklamácií.
• Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté členom v súvislosti s realizáciou výhry.

4. Osobné údaje
• Účasťou v Klube dáva člen súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) Organizátorovi a Správcovi na dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 14/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Správcom sa na tieto účely rozumie spoločnosť MegaVox, s.r.o. Člen zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Správcom, najmä zabezpečujúcimi agentúrami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Správcu, a ďalej má právo podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním Správcu porušené právo člena na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Správcovi a jeho následkom je vylúčenie z Klubu vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené Správcovi pred jej doručením.
• Vstupom do Klubu sa všetci členovia zaväzujú bezvýhradne dodržiavať pravidlá. V opačnom prípade budú z Klubu vylúčení. Účasťou v Klube každý člen súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený bezplatne použiť jeho osobnostné údaje (meno, hlas, fotografiu a pod.) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch Organizátora ako aj v internetovom prostredí s tým, že môžu byť bezplatne zaobstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i ich zvukové a obrazové záznamy. V prípade nesúhlasu nebude členovi priznaný nárok na výhru.
Výhry sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
• Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.
• Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).
• Členstvom v Klube vyjadruje člen svoj súhlas s pravidlami obsiahnutými v tomto štatúte, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom členstva v Klube, aj so zverejnením osobných údajov - mena, priezviska, bydliska a za účelom ich využívania na marketingové účely Organizátora.

V Bratislave, dňa 01.01.2016​

Kontakt

INTERACTIV.ME s.r.o.
Pekná cesta 6
831 52 Bratislava

0850 111 506

© 2016 by ITV Production s.r.o.