ŠTATÚT ČLENSTVA V "KLUBE NONSTOP ŠANCA"

​1. Organizátor a Prevádzkovateľ
• Organizátorom a Prevádzkovateľom sú spoločnosti ITV Production s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 28541/B, IČO: 35 855 134 (ďalej len "Prevádzkovateľ")

a spoločnosť INTERACTIV.ME,s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 40191/B, IČO: 36 292 052 (ďalej len "Organizátor").
• Technickým správcom systému je spoločnosť MegaVox, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22840/B (ďalej len "Správca systému").

2. Podmienky členstva
• Členom Klubu NONSTOP ŠANCA (ďalej len „Klub“) sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony s adresou na doručovanie na území SR, ktorá je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom spoločností Orange, Telekom SK alebo O2, ktorá splní podmienky účasti v Klube NONSTOP ŠANCA (ďalej len „člen“). Účasť osôb mladších ako 18 rokov nie je prípustná.
• Každý, kto sa stane účastníkom vybraných interaktívnych súťaží, má viac ako 18 rokov a uskutočnil telefonát z čísla operátora spoločnosti Orange, Telekom SK alebo O2 (aj v prípade, že sa nedovolal do štúdia), automaticky získava členstvo v Klube NONSTOP ŠANCA. O tejto skutočnosti bude účastník informovaný prostredníctvom bezplatnej SMS správy, ktorá mu bude zaslaná najneskôr do 48 hodín a ktorou bude informovaný o výhodách členstva v Klube a ako je možné (ak účastník chce) členstvo ukončiť.
• Za každú účasť je účastníkovi pripísaný 1 bodov. 
• Doba aktívneho členstva v Klube od vstupu člena do Klubu až po zaslanie obnovovacej SMS (prvých 30 dní) je zdarma. Vstupom sa v tomto prípade rozumie upload prvého výskytu telefónneho čísla z databázy Organizátora.
• Členstvo v klube je obnovované po 30 dňoch od aktivácie a to zaslaním tarifikovanej MT SMS (1,6 €) užívateľovi. Pred odoslaním SMS o obnovení členstva sa u aktuálneho operátora pre mobilné číslo zistí, či dané číslo má dostatočný kredit pre úhradu SMS správy. Nedostatočný kredit znamená automatické ukončenie členstva v Klube. Účastník stráca nárok na akúkoľvek výhodu spojenú s členstvom v klube ako aj na ceny a jeho bodové konto sa vynuluje. Členstvo účastníka môže byť obnovené zaslaním SMS v tvare SANCA na číslo 7503.
• Člen môže ukončiť členstvo zaslaním SMS správy s príkazom KONIEC na číslo 7503. Ukončením členstva v KLUBE sa účastníkovi maže doterajší stav konta a pri obnove členstva člen začína s nulovým stavom bodov.
• Každý člen Klubu má možnosť získať každý mesiac v losovaní ceny.
• Losovanie cien sa koná vždy raz mesačne spravidla poslednú nedeľu v mesiaci o 7:00 hod. z tých účastníkov, ktorí sú v čase losovania evidovaní ako aktívni členovia Klubu. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a budú vyzvaní na zodpovedanie jednoduchej otázky, alebo preukázanie zručnosti. Ak sa nepodarí vylosovaného člena Klubu skontaktovať ani po treťom zvonení, vylosovaný člen Klubu stráca možnosť hrať o ceny. Prevádzkovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z. neudelení výhry alebo vylosovaní náhradníka. V prípade ak 
sa nepodarí vylosovaného náhradníka skontaktovať ani po treťom zvonení výhra prepadá v prospech Prevádzkovateľa.
• Organizátor zabezpečí doručenie výhry výhercovi a hradí všetky náklady súvisiace s doručením výhry. Výhry budú doručené spravidla do 90 pracovných dní odo dňa výhry. Výherca je povinný Prevádzkovateli poskytnúť údaje nutné na zaslanie výhry, ktoré musia byť rovnaké ako pri ostatných súťažiach.

3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Organizátora
• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá účasti v Klube vrátane doby jej platnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť počas trvania Klubu NONSTOP ŠANCA ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu členovia získať špeciálne výhody. Výhry, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane Prevádzkovateľa (v prípade, kedy nebude možné výhercu kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu) prepadajú v prospech Prevádzkovateľa.
• Prevádzkovateľ ani Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane tretej strany.
• SMS správy možno posielať len zo štandardných telefónnych čísiel, ktoré možno identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán budú vylúčené.
• Pri prijatých SMS správach je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia, obsah došlej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce na určenie výhercov a vyriešenie reklamácií.
• Prevádzkovateľ ani Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté členom v súvislosti s realizáciou výhry.

4. Osobné údaje
• Dobrovoľnou účasťou v Klube (účasťou v súťaži) dáva člen v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 25.5.2018 v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov  Organizátorovi a Prevádzkovateľovi súhlas   so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom z hľadiska naplnenia účelu súťaže a súťažných podmienok.

 

•  Člen berie na vedomie skutočnosť a je uzrozumený s tým, že poskytnutie osobných údajov podľa tohto Štatútu je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Klube.

•  Vstupom do Klubu sa všetci účastníci zaväzujú bezvýhradne dodržiavať pravidlá. V opačnom prípade budú z Klubu vylúčení.

•  Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.

•  Prevádzkovateľ ani Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Prevádzkovateľ ani Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb). 

 

ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ a Organizátor spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a podmienok členstva.Prevádzkovateľ a Organizátor spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne za účelom účasti člena v Klube i a za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.Účasťou v Klube dáva člen súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Organizátor aj Prevádzkovateľ bude uchovávať najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.Člen je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Prevádzkovateľovi a jeho následkom je vylúčenie zo súťaže, vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené Prevádzkovatelovi pred jej doručením.

 

Za účelom technického zabezpečenia súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ďalej ako „Sprostredkovateľ“).

 

Člen vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Organizátorom a  Prevádzkovateľom, najmä agentúrami zabezpečujúcimi túto súťaž.

 

PRÁVA ČLENA KLUBU

•  ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov člena Klubu (dotknutej osoby) je jej súhlas, môže člen taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

•  člen má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje člena spracovávané a  žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa člena týkajú.

•  člen má právo na opravu osobných údajov ktoré sa ho týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov člena, je každý člen povinný oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré člen poskytol Prevádzkovateľovi a Organizátorovi podľa Štatútu.

•  člen má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.  

•  člen má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

 

Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

uplatnenie práva na informácie,

plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

uplatnenie právneho nároku

na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

člen namieta správnosť osobných údajov, a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť,

osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a člen namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich člen na uplatnenie právneho nároku, alebo

člen namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má člen právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Člen ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v Klube vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom osobných údajov, a to v rozsahu a na dobu podľa štatútu súťaže.

Dotknutá osoba vyhlasuje že si je vedomá svojho práva  kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom zaslania SMS správy s príkazom KONIEC na číslo 7503, elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@nonstopsanca.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0850 111 506 alebo písomne na adrese: ITV Production s.r.o., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava.


V Bratislave, dňa 25.05.2018​

Kontakt

ITV Production s.r.o.
Jelačičova 8
821 08 Bratislava

0850 111 506

© 2018 by ITV Production s.r.o.