PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

1. Organizátor súťaže
• Organizátorom súťaže sú spoločnosi 
ITV Production s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 28541/B, IČO: 35 855 134 a spoločnosť INTERACTIV.ME,s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 40191/B, IČO: 36 292 052 (ďalej len "Organizátor").
• Technickým správcom systému je spoločnosť MegaVox, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22840/B (ďalej len "Správca systému")
• Súťaž prebiehá na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“)


2. Podmienky súťaže
• Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území SR, ktorá je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom Telekom SK, Orange alebo O2 a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Účasť osôb mladších ako 18 rokov vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.


3. Pravidlá súťaže
Účastník môže vstúpiť do Spotrebiteľskej súťaže o výhry nasledujúcim spôsobom:
• zapojí sa do vybraných súťaží realizovaných spoločnosťou ITV Production s.r.o. prostredníctvom printov alebo internetovej stránky. Zoznam týchto súťaží môže nájsť na www.nonstopsanca.sk,
• zapojí sa prostredníctvom svojho mobilného telefónu do vysielania vybraných televíznych relácií vyrábaných v spolupráci so spoločnosťou INTERACTIV.ME, s.r.o.
• Každý účastník, ktorý aspoň raz splnil podmienku vstupu do Spotrebiteľskej súťaže má možnosť získať každý mesiac v losovaní ceny. Informácia o počte a výške jednotlivých cien bude uverejnená na www.nonstopsanca.sk
• Losovanie cien sa koná vždy raz mesačne spravidla v poslednú nedeľu v mesiaci o 7:00 hod. z tých účastníkov, ktorí sú v čase losovania evidovaní ako aktívni členovia Klubu NONSTOP ŠANCA. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a budú vyzvaní na zodpovedanie jednoduchej otázky, alebo preukázanie zručnosti. Ak sa nepodarí vylosovaného člena Klubu skontaktovať ani po treťom zvonení, vylosovaný člen Klubu stráca možnosť hrať o ceny. Organizátor si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z. neudelení výhry alebo vylosovaní náhradníka.


4. Práva a povinnosti Organizátora
• Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu celého trvania súťaže. Organizátor je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v súťaži. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane Organizátora (v prípade, kedy nebude možné výhercu kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu) prepadajú v prospech Organizátora.
• Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane tretej strany.
• Súťažné SMS správy možno posielať len zo štandardných telefónnych čísiel, ktoré možno identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán sú zo súťaže vylúčené.
• Pri prijatých SMS správach je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia, obsah došlej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce na určenie výhercov a vyriešenie reklamácií.
• Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou výhier.

 

5. Osobné údaje
• Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) Správcu na dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 14/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Správcom sa na tieto účely rozumie spoločnosť MegaVox, s.r.o. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Správcom, najmä agentúrami zabezpečujúcimi túto súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Správcu, a ďalej má právo podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním Správcu porušené právo súťažiaceho na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Správcovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom vylúčenie zo súťaže vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené Správcovi pred jej doručením.
• Vstupom do súťaže sa všetci jej účastníci zaväzujú bezvýhradne dodržiavať pravidlá. V opačnom prípade budú zo súťaže vylúčení. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený bezplatne použiť jeho osobnostné údaje (meno, hlas, fotografiu a pod.) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch Organizátora súťaže ako aj v internetovom prostredí s tým, že môžu byť bezplatne zaobstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i ich zvukové a obrazové záznamy. V prípade nesúhlasu nebude výhercovi priznaný nárok na výhru.
• Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
• Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora súťaže.
• Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).
• Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia tejto súťaže, aj so zverejnením osobných údajov - mena, priezviska, bydliska a za účelom ich využívania na marketingové účely Organizátora.


6. Sťažnosti
• Účastník je oprávnený podať sťažnosť týkajúcu sa jeho účasti v súťaži.
• Sťažnosť musí mať písomnú formu, musí byť označená ako sťažnosť, musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
• Sťažnosť možno podať do 7 dní od doručenia obnovovacej SMS správy na e-mailovú adresu info(zavinac)nonstopsanca(bodka)sk s označením „Sťažnosť“
• Organizátor súťaže o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Rozhodnutie Organizátora o sťažnostiach Účastníkov je konečné.


V Bratislave, dňa 01.01.2016

Kontakt

INTERACTIV.ME s.r.o.
Pekná cesta 6
831 52 Bratislava

0850 111 506

© 2016 by ITV Production s.r.o.