PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

​1. Organizátor a Prevádzkovateľ súťaže
• Organizátorom a Prevádzkovateľom súťaže sú spoločnosi 
ITV Production s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 28541/B, IČO: 35 855 134 (ďalej len "Prevádzkovateľ")

a spoločnosť INTERACTIV.ME,s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 40191/B, IČO: 36 292 052 (ďalej len "Organizátor").
• Technickým správcom systému je spoločnosť MegaVox, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22840/B (ďalej len "Správca systému")
• Súťaž prebiehá na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“)


2. Podmienky súťaže
• Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území SR, ktorá je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom Telekom SK, Orange alebo O2 a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Účasť osôb mladších ako 18 rokov vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.

 

3. Pravidlá súťaže
Účastník môže vstúpiť do Spotrebiteľskej súťaže o výhry nasledujúcim spôsobom:
• zapojí sa do vybraných súťaží realizovaných spoločnosťou ITV Production s.r.o. prostredníctvom printov alebo internetovej stránky. 
• zapojí sa prostredníctvom svojho mobilného telefónu do vysielania vybraných televíznych relácií vyrábaných v spolupráci so spoločnosťou INTERACTIV.ME, s.r.o. Každý účastník, ktorý aspoň raz splnil podmienku vstupu do Spotrebiteľskej súťaže má možnosť získať každý mesiac v žrebovaní ceny.
• Žrebovanie cien sa koná vždy raz mesačne spravidla v poslednú nedeľu v mesiaci o 7:00 hod. z tých účastníkov, ktorí sú v čase žrebovania evidovaní ako aktívni členovia Klubu NONSTOP ŠANCA. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a budú vyzvaní na zodpovedanie vedomostnej otázky. Ak sa nepodarí vyžrebovaného člena Klubu skontaktovať ani po treťom zvonení, vyžrebovaný člen Klubu stráca možnosť hrať o ceny. Organizátor si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z. neudelení výhry alebo vylosovaní náhradníka. Prevádzkovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe, t.z. neudelení výhry alebo vyžrebovaní náhradníka. V prípade ak sa nepodarí vyžrebovaného náhradníka skontaktovať ani po treťom zvonení výhra prepadá v prospech Prevádzkovateľa.


4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Organizátora
• Prevádzkovateľ a Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu celého trvania súťaže. Prevádzkovateľ aj Organizátor je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v súťaži. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane Organizátora alebo Prevádzkovateľa (v prípade, kedy nebude možné výhercu kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu) prepadajú v prospech Prevádzkovateľa.
• Organizátor ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane tretej strany.
• Súťažné SMS správy možno posielať len zo štandardných telefónnych čísiel, ktoré možno identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán sú zo súťaže vylúčené.
• Pri prijatých SMS správach je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia, obsah došlej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce na určenie výhercov a vyriešenie reklamácií.
• Organizátor ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou výhier.

 

5. Spracovávanie Osobných údajov
Dobrovoľnou účasťou v súťaži (odoslaním súťažnej SMS) dáva účastník ako dotknutá osoba v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 25.5.2018 v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov  Organizátorovi a Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom z hľadiska naplnenia účelu súťaže a súťažných podmienok.

Účastník súťaže berie na vedomie skutočnosť a je uzrozumený s tým, že poskytnutie osobných údajov podľa týchto Pravidiel SMS súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži a úspešné uplatnenie práva na výhru.

• Vstupom do súťaže sa všetci jej účastníci zaväzujú bezvýhradne dodržiavať pravidlá. V opačnom prípade budú zo súťaže vylúčení a stratia nárok na výhru.

• Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.

• Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora súťaže.

• Organizátor ani Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor ani Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).

 

  • ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ a Organizátor spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a podmienok súťaže.

Prevádzkovateľ a Organizátor spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne za účelom účasti účastníka v SMS súťaži a za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov.

 

  • DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ aj Organizátor budú uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Správcovi a jeho následkom je vylúčenie zo súťaže, vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené Správcovi pred jej doručením.

Za účelom technického zabezpečenia súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ďalej ako „Sprostredkovateľ“).

Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených Sprostredkovateľom, najmä agentúrami zabezpečujúcimi túto súťaž.

 

  • PRÁVA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE

ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov účastníka súťaže (dotknutej osoby) je jej súhlas, môže účastník súťaže taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

účastník súťaže má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa alebo Organizátora na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané a  žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa účastníka súťaže týkajú.

účastník súťaže má právo na opravu osobných údajov ktoré sa ho týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa Pravidiel SMS súťaže.

účastník súťaže má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

účastník súťaže má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

uplatnenie práva na informácie,

plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

uplatnenie právneho nároku

na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta správnosť osobných údajov, a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť,

osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

Prevádzkovateľ ani Organizátor už nepotrebujú osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba (účastník súťaže) na uplatnenie právneho nároku, alebo

dotknutá osoba (účastník súťaže) namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa alebo Organizátora prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

6. Sťažnosti
• Účastník je oprávnený podať sťažnosť týkajúcu sa jeho účasti v súťaži.
• Sťažnosť musí mať písomnú formu, musí byť označená ako sťažnosť, musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
• Sťažnosť možno podať do 7 dní od doručenia obnovovacej SMS správy na e-mailovú adresu info(zavinac)nonstopsanca(bodka)sk s označením „Sťažnosť“
• Organizátor súťaže o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Rozhodnutie Organizátora o sťažnostiach Účastníkov je konečné.

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom osobných údajov, a to v rozsahu a na dobu podľa Pravidiel SMS súťaže.

Dotknutá osoba vyhlasuje že si je vedomá svojho práva  kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom zaslania SMS správy s príkazom KONIEC na číslo 7503, elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@nonstopsanca.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0850 111 506 alebo písomne na adrese ITV Production s.r.o., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava.


 

 


V Bratislave, dňa 25.05.2018

Kontakt

ITV Production s.r.o.
Jelačičova 8
821 08 Bratislava

0850 111 506

© 2018 by ITV Production s.r.o.